index

Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐานตำบลจันทร์เพ็ญ
ระบบบริหารเว็บไซต์

โหวตให้คะแนนความพึงพอใจ

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
3 votes

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ดูเพิ่มเติม..

  สาระน่ารู้กับองค์กร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนตุลาคม 2565 ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเมื่อเดือนกันยายน 2565 ให้ได้รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนตุลาคม 2565 ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเมื่อเด…

ซ่อมไฟฟ้สาส่องสว่างในมุมมืดบ้านห้วยหวด

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายไชยยงค์ ใยวังหน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ มอบหมายให้กองช่าง ออกซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าส่องในมุมมืด บ้านห้…

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคะแ…

รายงานการประชุมสภา

ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564 วันศุกร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2564  วันพฤหัสบ่ดี ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  วันพุธ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564  วันศุกร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564  วันพฤหัสบ่ดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.2564  วันศุกร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ประกาศสภา อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ การประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 : 2 กุมภาพันธ์ 65
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 / 2564 : 10 สิงหาคม 64
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2564 : 10 สิงหาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2564 : 10 สิงหาคม 64

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

ประกาศอื่นๆ /ดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญเรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง : 22 มีนาคม 66
เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร) : 15 มีนาคม 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน : 13 มีนาคม 66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : 3 มีนาคม 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง : 3 มีนาคม 66
ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567 : 13 กุมภาพันธ์ 66
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2566 : 27 มกราคม 66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้พิการประจำเดือนมกราคม 2566 : 5 มกราคม 66

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

  ลิงค์​หน่วยงานรายการที่เกี่ยวข้อง


นายไชยยงค์ ใยวังหน้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จันทร์เพ็ญ
โทร. 088-740-1872

นายชมฉกรรจ์ บุญวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญโทร.089-709-8988

ร้องทุกข์-สายตรงผู้บริหาร

โทร.042-761199

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

งดให้ งดรับ ของขวัญ
ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา