index

previous arrow
next arrow
Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ระบบบริหารเว็บไซต์

โหวตให้คะแนนความพึงพอใจ

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
3 votes
#
#
#
#
#
#
#

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  สาระน่ารู้กับองค์กร

สวัสดีปีใหม่ 2564

เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ได้โชคดีปีใหม่ มีความสุข ความสำเร็จ และสมหวัง ในสิ่งท…

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซ้อจัดจ้าง

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ : 13 พฤษภาคม 64
จ้างซ่อมแซมคลองใส้ไก้(สายหนองแซง -ทุ่งตับเต่า) หมู่ที่ 1บ้านจันทร์เพ็ญ : 13 พฤษภาคม 64
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน : 13 พฤษภาคม 64
จ้างก่อสร้างคลองไส้ไก่ สายห้วยทราย (นานางสมเพศ-นาตาจ่อย) : 13 พฤษภาคม 64
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก : 13 พฤษภาคม 64
จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายหนองโอ – ห้วยอีนูน หมู่ที่ 8 : 13 พฤษภาคม 64
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 13 พฤษภาคม 64
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ : 13 พฤษภาคม 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สายหนองแซง ม.1) บ้านจันทร์เพ็ญ : 13 พฤษภาคม 64

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

ผู้บริหาร

นายลองรัตน์ ใยพันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
โทร.084-795-5507


ดาบตำรวจสุพัฒน์ เชื้อดวงผูย
รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ร้องทุกข์-สายตรงผู้บริหาร

โทร.042-761199

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน