index

Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐานตำบลจันทร์เพ็ญ
ระบบบริหารเว็บไซต์

โหวตให้คะแนนความพึงพอใจ

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
3 votes

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ดูเพิ่มเติม..

  สาระน่ารู้กับองค์กร

มอบเช็คเงินอุดหนุนสภาเด็กฯ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ โดยนายไชยยงค์ ใยวังหน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ มอบหมายให้กองสวัสดิกา…

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายไชยยงค์ ใยวังหน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ มอบหมายให้ นายอดิศรา กลยนี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ และนา…

รายงานการประชุมสภา

ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564 วันศุกร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2564  วันพฤหัสบ่ดี ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  วันพุธ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564  วันศุกร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564  วันพฤหัสบ่ดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.2564  วันศุกร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ประกาศสภา อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ การประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 : 2 กุมภาพันธ์ 65
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 / 2564 : 10 สิงหาคม 64
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2564 : 10 สิงหาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2564 : 10 สิงหาคม 64

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

ประกาศอื่นๆ /ดาวน์โหลด

แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารต่างๆ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 3 พฤษภาคม 66
รายงานผลตามนโยบาย NO GIFT POLICY รอบ 6 เดือน 2566 : 5 เมษายน 66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 : 4 เมษายน 66
รายงานผลตามนโยบาย NO GIFT POLICY : 3 เมษายน 66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญเรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง : 22 มีนาคม 66
คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคุรุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) : 15 มีนาคม 66
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน) : 15 มีนาคม 66
เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร) : 15 มีนาคม 66

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

  ลิงค์​หน่วยงานรายการที่เกี่ยวข้อง


นายไชยยงค์ ใยวังหน้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จันทร์เพ็ญ
โทร. 088-740-1872

นายชมฉกรรจ์ บุญวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญโทร.089-709-8988

ร้องทุกข์-สายตรงผู้บริหาร

โทร.042-761199

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

งดให้ งดรับ ของขวัญ
ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา