index

Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐานตำบลจันทร์เพ็ญ
ระบบบริหารเว็บไซต์

โหวตให้คะแนนความพึงพอใจ

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
3 votes

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ดูเพิ่มเติม..

  สาระน่ารู้กับองค์กร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองสวัสดิการสังคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองสวัสดิการสังคม ติดต่อสอบถาม 042 – 761199 รายละเอียด ตามภาพประกอบแนบท้าย…

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ

รายงานการประชุมสภา

ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564 วันศุกร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2564  วันพฤหัสบ่ดี ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  วันพุธ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564  วันศุกร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564  วันพฤหัสบ่ดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.2564  วันศุกร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ประกาศสภา อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ การประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 : 2 กุมภาพันธ์ 65
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 / 2564 : 10 สิงหาคม 64
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2564 : 10 สิงหาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2564 : 10 สิงหาคม 64

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

ประกาศอื่นๆ /ดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2565 : 2 กันยายน 65
ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการ : 8 สิงหาคม 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร : 2 สิงหาคม 65
ประกาศ อบต. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 : 19 กรกฎาคม 65
ประกาศ อบต.เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.จันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 : 8 กรกฎาคม 65
ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ ผลการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กุมภาพันธ์ 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) : 1 กรกฎาคม 65
ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 : 28 มิถุนายน 65
นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2565 : 15 มิถุนายน 65

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

  ลิงค์​หน่วยงานรายการที่เกี่ยวข้อง


นายไชยยงค์ ใยวังหน้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จันทร์เพ็ญ
โทร. 088-740-1872

นายชมฉกรรจ์ บุญวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญโทร.089-709-8988

ร้องทุกข์-สายตรงผู้บริหาร

โทร.042-761199

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

งดให้ งดรับ ของขวัญ
ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา