index

Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ระบบบริหารเว็บไซต์

โหวตให้คะแนนความพึงพอใจ

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
3 votes
#
#
#
#
#
#
#

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

  สาระน่ารู้กับองค์กร

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19

ด้วยได้รับมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคงิด -19)  

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

ประกาศอื่นๆ /ดาวน์โหลด

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ  ประจำปี  พ.ศ. 2563   : 26 สิงหาคม 64
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  ที่  281  / 2562  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียน : 10 สิงหาคม 64
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ที่ 23 / 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญปฏิบัติราชการแทน : 10 สิงหาคม 64
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  ที่ 15 / 2564  เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ : 10 สิงหาคม 64
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ : 10 สิงหาคม 64
ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง : 21 เมษายน 64
ดาวน์โหลดระเบียบช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร : 10 พฤศจิกายน 63
ประกาศ ดาวน์โหลด ระเบียบ : 10 พฤศจิกายน 63

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.


ดาบตำรวจสุพัฒน์ เชื้อดวงผูย
รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ร้องทุกข์-สายตรงผู้บริหาร

โทร.042-761199

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน