จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายหนองโอ – ห้วยอีนูน หมู่ที่ 8