แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารต่างๆ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา