e-service

E-services
ระบบบริการประชาชน ONLINE

รายละเอียดการให้บริการดังนี้

1.การขอใช้บริการ (หอประชุม อาคาร สถานที่ เครื่องจักรกล งานบรรเทาสาธารณภัย) ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล
2.การให้คำแนะนำด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
3.การให้คำปรึกษาแนะนำการขึ้นทะเบียนและการชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบล และการชำระภาษีต่างๆของตำบล
4.การให้บริการด้านการขอไฟฟ้าด้านการเกษตร 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับบริการ (กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง *)

มีความประสงค์ขอรับบริการเรื่อง

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19

ด้วยได้รับมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนภัยการเกิดโรคลัมบี สกิน

ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนภัยการเกิดโรคลัมบี ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ รับส ...
อ่านเพิ่มเติม

สวัสดีปีใหม่ 2564

เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564 ขอสิ่งศักดิ์ ...
อ่านเพิ่มเติม