เกี่ยวกับเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต.

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร (ผ.ถ.6/1)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร (ส.ถ.6/1)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ที่ 103/2565 

เรื่อง การแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ที่ 104/2565 

เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา