ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับ อบต.

1.1  ที่ตั้ง

ตำบลจันทร์เพ็ญเป็นตำบลที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเต่างอย  และอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอ และอยู่ห่างจากอำเภอเต่างอย    เป็นระยะทาง  4  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  ตั้งอยู่เลขที่  164  หมู่  8   ตำบลจันทร์เพ็ญ   อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

1.2  เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญมีเนื้อที่ทั้งสิ้น   111,000   ไร่   หรือ  177.60  ตารางกิโลเมตร

1.3  ภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขาอยู่บนเทือกเขาภูพาน

คิดเป็นร้อยละ  92.70  หรือ 102,970  ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ราบ ร้อยละ  7.23  หรือ  8,030  ไร่ ซึ่งมีอาณาเขต    ดังนี้

–   ทิศเหนือ           จรดกับ    อำเภอเต่างอย   จังหวัดสกลนคร

–   ทิศใต้               จรดกับ    อำเภอนาคู    จังหวัดกาฬสินธุ์

–   ทิศตะวันออก      จรดกับ    อำเภอดงหลวง    จังหวัดมุกดาหาร

–   ทิศตะวันตก        จรดกับ    ตำบลนาตาล   และตำบลเต่างอย   จังหวัดสกลนคร

1.4     การปกครอง     มีทั้งหมด    8   หมู่บ้าน   ดังนี้

หมู่ที่  1   บ้านจันทร์เพ็ญ                นายสมสวัสดิ์  ใยพันธ์        ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  2   บ้านจันทร์เพ็ญ                นายเจริญศรี  ฮวดคันทะ     ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  3   บ้านบึงสา                      นายปรีชา  ทีคงโงน             ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  4   บ้านห้วยหวด                  นายประเสริฐ  ยะฮวดสา     ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  5   บ้านกวนบุ่น                    นายนุ่น  กวนโท               ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  6   บ้านโคกกลาง                  นายศักดิ์สยาม  สกุลโพน     ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  7   บ้านสามัคคี                     นายลำดวน  งอยผาลา       กำนันตำบลจันทร์เพ็ญ

หมู่ที่  8   บ้านนาหลวง                    นายจักรกริช      วงศ์เครือศร  ผู้ใหญ่บ้าน

1.5     ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลมีครัวเรือนทั้งสิ้น   1,901    ครัวเรือน    มีประชากร     7,217     คน

 

 

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา