วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

“  ชุมชนน่าอยู่  คนมีความรู้  คู่คุณธรรม
 นำพาเศรษฐกิจ   ปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ ”

1.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารงาน

1. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานทั่วไป   การบริหารงานบุคคล   การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร  กิจการทะเบียน  การปกครอง  การประชาสัมพันธ์

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานทั่วไป  การร้องทุกข์ร้องเรียน  การประสานงาน   กิจการสภา  การเลือกตั้ง  การจัดทำคำสั่งประกาศ  การพัฒนาบุคลากร

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานทั่วไป ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  การบูรณาการจัดทำงบประมาณทุกระดับ

2. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความสงบ

1. แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบภายใน  การวางแผนป้องกันภัย  การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย  พัฒนาระบบข้อมูลการป้องกันและเตือนภัย  ส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. แนวทางการพัฒนางานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย  การป้องกันอัคคีภัย  ศูนย์วิทยุสื่อสาร

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

1. แนวทางการพัฒนางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา การบริหารงานวิชาการการบริหารงานบุคคล   การบริหารทั่วไป   การบริหารการศึกษา  การวางแผนและสถิติ   การเงินและบัญชี

2.  แนวทางการพัฒนางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งานโรงเรียน  งานนิเทศ  กิจกรรมเด็กและเยาวชน  การบริการผลิตสื่อการสอน

3.  แนวทางการพัฒนางานระดับมัธยมศึกษา  งานโรงเรียน  งานนิเทศ  กิจกรรมเด็กและเยาวชน  การบริการผลิตสื่อการสอน

4.  แนวทางการพัฒนางานศึกษาไม่กำหนดระดับ  การศึกษานอกโรงเรียน  งานกิจกรรมนักเรียน  งานนิเทศ  การบริหารสนับสนุนการศึกษา  กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด  การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอื่นๆ การศึกษาพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนอื่นๆ จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับปูชนียบุคคลที่สำคัญของท้องถิ่น การส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีอันดีในท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

1. แนวทางการรักษาพยาบาล  การเภสัชกรรม งานทันตสาธารณสุข  งานเวชกรรมสังคม  บริการส่งเสริมอนามัย  สถานพักฟื้น  การชันสูตรและรังสีวิทยา

2. แนวทางการป้องกันและบำบัดยาเสพติด  การป้องกันโรคเอดส์   ควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการให้อยู่ในมาตรฐานและมีความปลอดภัย

3. แนวทางการบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ งานวิจัยสาธารณสุข การพัฒนาศูนย์/สถานบริการสาธารณสุข  การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่  การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน

ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS.)

5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมสงเคราะห์

1.แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์  การสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  การสวัสดิการสังคมผู้ป่วยโรคเอดส์    การสวัสดิการสังคมผู้พิการ

2.แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส  การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส   ผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัย

3.การส่งเสริมสวัสดิการชุมชน

6. ยุทธศาสตร์ด้านเคหะและชุมชน

1. แนวทางการพัฒนางานไฟฟ้าถนน  การวิศวกรรม   การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ

2. แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะ  การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ  สนามเด็กเล่น  สวนสุขภาพ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการส่งเสริมอาชีพ

1. แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  การจัดประชุมสัมมนา  กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ   กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน  กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น  และการส่งเสริมอาชีพ

2. แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป  การจัดตั้งประชาคม    ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

8. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนาวัฒนธรรม   นันทนาการและการท่องเที่ยว

1. แนวทางการพัฒนางานกีฬาและนันทนาการการส่งเสริมกิจกรรมกีฬางานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ

2. แนวทางการพัฒนางานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ส่งเสริมการศาสนา ฌาปนกิจสถาน  อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิต  ประเพณีท้องถิ่น  อนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณวัตถุและงานศิลป์  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน  ปลูกฝังจิตสำนึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบันจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนด้วย

3.แนวทางการพัฒนางานวิชาการ ศึกษาวิจัย วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว   ให้บริการท่องเที่ยว  งานวางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว

9. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

1. แนวทางการพัฒนางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งานสำรวจออกแบบ  งานควบคุมการก่อสร้าง  งานตรวจสอบการก่อสร้าง  งานศูนย์เครื่องจักรกล  งานควบคุมอาคาร   ผังเมือง  งานควบคุมการซ่อมบำรุงทางและเครื่องจักรกล

2. แนวทางการพัฒนางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น  การสาธารณูปโภค  การพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐาน  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

10. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

1. แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  การเกษตรอินทรีย์  การเกษตรปลอดภัย   งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร   งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร   งานสวัสดิการการเกษตร  งานส่งเสริมความรู้การเกษตร  ส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม้   ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน   ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติทดแทนวัสดุที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน  การลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร  สนับสนุนบทบาทชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ  ส่งเสริมพัฒนาองค์กรเกษตรกรสถาบันเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

2. แนวทางการพัฒนางานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  ป่าไม้ชุมชน  ขุดลอกแหล่งน้ำคูคลอง  เพื่อการเกษตร  ชลประทานขนาดเล็ก  ชลประทานขนาดกลาง ชลประทานขนาดใหญ่  โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ  โครงการปลูกและฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริ

3.  ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช  กล้าไม้  และการผลิตพันธุ์สัตว์

4.  ส่งเสริมการศึกษาวิจัยตามแนวทางการเกษตร

11. ยุทธศาสตร์ด้านการพาณิชย์

1. แนวทางการพัฒนางานกิจการสถานธนานุบาล

2. แนวทางการพัฒนางานกิจการประปา  งานผลิต  งานจำหน่ายและบริการ  งานมาตรวัดน้ำ  งานธุรการ งานการเงินและบัญชี

3.  แนวทางการพัฒนางานตลาดสด  งานจัดระเบียบตลาดสด  งานบริหารงานตลาดสด

4.  แนวทางการพัฒนางานโรงฆ่าสัตว์  การบริหารงานโรงฆ่าสัตว์

5.  แนวทางการพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุน   พาณิชยกรรม

12. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง

1. ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองท้องถิ่น

2. การเสริมสร้างความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

13.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แนวทางการพัฒนางานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ระบบการรักษาความสะอาด   ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การจัดการควบคุมมลพิษ

2. แนวทางการพัฒนางานบำบัดน้ำเสีย  ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย  ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ๓. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม

 

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา