นโยบายการบริหารงาน

นโยบายการบริหารงาน

นโยบายการบริหารงาน
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
–  มุ่งพัฒนาบริหารด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค   สาธารณูปการและระบบบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
–  มุ่งเน้นสร้างเสริมความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
–  ปรับปรุงขยายไฟฟ้าสาธารณะ  และประสานงานเพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้เต็มพื้นที่
–  พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
–  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงผังเมือง
–  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของตำบลให้สวยงาม
2.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
–  มุ่งส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
–  มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
–  มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าของชุมชน
–  หามาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในการปลดหนี้นอกระบบ
3.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
–  พัฒนายกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย
–  ส่งเสริมการสาธารณสุขและอนามัยแก่ประชาชน
–  สนับสนุนการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการทุกสภาพ
–  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่นันทนาการ  สถานที่ออกกำลังกาย
–  ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกในชุมชน
–  ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาทุกประเภทและทุกระดับ
–  ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
–  ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
–  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคระบาด
4.  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
–  มุ่งส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
–  มุ่งพัฒนามลภาวะจากขยะและน้ำเสีย
–  มุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่
–  พัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
–  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
5.  นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
–  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  อำเภอ  และจังหวัด
–  เสริมสร้างและดูแลให้ประชาชนมีความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
–  มุ่งเน้นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
–  นำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน
–  มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความก้าวหน้าในวิทยาการ
–  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
–  ขยายงานด้านพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา