โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

 

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา