รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ  2564

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ

 

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา