คุณหลวงชวนโหวต ให้คะแนนความผึงพอใจในการบริการ ของ อบต.จันทร์เพ็ญ

การรายงานผลการเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบ CITIZENinfo