ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

เรื่อง   ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา