ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยคะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ได้ 85.48 คะแนน ระดับผลการประเมิน :A

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา