ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา