ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองสิม บ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 1

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 นายไชยยงค์ ในวังหน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ มอบหมายให้กองช่างลงพื้นที่ควบคุมงานการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองสิม

บ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 1 พร้อมดูการเทคอนกรีต ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา