ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ คสล.เดิม บ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 2 และบ้านสามัคคี หมู่ที่ 7

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายไชยยงค์ ในวังหน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ มอบหมายให้กองช่างพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ คสล.เดิม บ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 2 และบ้านสามัคคี หมู่ที่ 7 ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา