ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2565 ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ให้ได้รับเงินตั้งแต่เดือนกันยายน 2565

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา