ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลจันทร์เพ็ญ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลจันทร์เพ็ญ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
(ขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร)
**********************************************************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลจันทร์เพ็ญ โดยคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ได้ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) จํานวน 2 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งยาม จํานวน 1 อัตรา ในภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป(ก), ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง(ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ค)เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
(***หากต้องการดูผลการสอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักปลัด ตามวันเวลาราช***)
 
ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา