ปฏิบัติการขยะเปียกระดับอำเภอ ออกสุ่มตรวจถังขยะ

ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน  2565 นายไชยยงค์ ใยวังหน้า  นายกองค์บริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ นายชมฉกรรจ์  บุญวงค์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทีมปฏิบัติการขยะเปียกระดับอำเภอ โดยมีนายชัยสิทธิ์  วงค์กำภู เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ (ปลัดอำเภอเต่างอย) ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันออกสุ่มตรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อน บ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 1 บ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 2 บ้านบึงสา หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหวด หมู่ที่ 4 ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา