คัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลจันทร์เพ็ญ

วันที่  8  ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.  นายไชยยงค์  ใยวังหน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  มอบหมายนางสาวพัฒน์ธนิศา  พรมกาวงษ์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลจันทร์เพ็ญ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา