แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2566

ขอเชิญผู้มาติดต่อราชการหรือ จ้างเหมาบริการที่ทำงานยังไม่ถึง 1 ปี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิงคืที่แนบด้านล่าง หรือ ผ่าน QR Code นะครับ ลิงค์ : ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
      
QR Code
ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา