ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา