ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

และ

เรื่องบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการปรำจำเดือนมีนาคม  2566  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา