จ้างซ่อมแซมคลองใส้ไก้(สายหนองแซง -ทุ่งตับเต่า) หมู่ที่ 1บ้านจันทร์เพ็ญ