การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่อง   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่อง  ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

กิจกรรมเสริมสร้างหรือส่งเสริมจริยธรรมหน่วยงาน

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา