แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รวมทุกกอง)

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รวมทุกกอง)

แผนจัดซื้อจัดจ้างสำนักปลัด

แผนจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง

แผนจัดซื้อจัดจ้างกองช่าง

แผนจัดซื้อจัดจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนจัดซื้อจัดจ้างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

แผนจัดซื้อจัดจ้างกองสวัสดิการสังคม

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา