รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.2565 – มี.ค.2566)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ  (เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือน

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา