การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ประจำปี 2563

ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างเพื่อหาแนวทาง กิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  พ.ศ. 2564

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  พ.ศ. 2564

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ. 2564

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ. 2564

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม  ประจำปีงบประมาณ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญเรื่อง  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญเรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ   

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย    จังหวัดสกลนคร

มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มาตรการป้องกันการรับสินบน

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่องมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

การนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

 

 

 

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา