รายงานผลการดำเนินการในระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินการในระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

        ( Integrity  and Transparency  Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา