สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1)

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา