โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไชยยงค์ ในวังหน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ นายชมฉกรรจ์ บุญวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

, ด.ต.สุพัฒน์ เชื้อดวงผูย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ มอบหมายให้กองการศึกษาฯดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับมัธยม และเยาวชน จำนวน 65 คน

อบรมโดยวิทยากรจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครและสถานีตำรวจภูธรเต่างอย การดำเนินการโครงการดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

 

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา