ควบคุมการก่อสร้าง ถนน ศสล.สายนาม่อง บ้านสามัคคี หมู่ที่ 7

วันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2565 นายไชยยงค์ ในวังหน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ มอบหมายให้กองช่างลงพื้นที่ควบคุมงานการก่อสร้างถนน คสล. สายนาม่อง บ้านสามัคคี หมู่ที่ 7

พร้อมดูการเทคอนกรีต ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา