ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา