สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1)

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา