แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รวมทุกกอง)

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.2)ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนจัดซื้อจัดจ้างสำนักปลัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนจัดซื้อจัดจ้างกองช่าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนจัดซื้อจัดจ้างสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนจัดซื้อจัดจ้างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนจัดซื้อจัดจ้างกองสวัสดิการสังคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา